Krav til manus

NB! Vi modtager i øjeblikket ikke manuskripter. Følg med på denne hjemmeside – hvor vi hurtigst muligt melder ud, når vi igen modtager manus.

Formattering
Manus indsendes som en word-fil og kun følgende filtyper: *.doc, *.docx eller *.odt
Undgå at lave opstilling med tabulator. I MS Word er der en nem måde at bygge tabeller op på – uden brug af tabulator. Da alle word-filer skal konverteres til vores layoutprogram (InDesign), bliver tabulatoropbyggede opstillinger desværre ødelagt. Derfor er det vigtigt, at du bruger førnævnte måde at opbygge en tabel i Word. Ellers kan vi ikke garantere, at slutresultatet bliver tilfredsstillende.

Billeder sendes separat. Du er dog velkommen til i dit manus at skrive (tydeligt!) hvor billedet skal være. Oplys kun filnavnet ud for placering i dit manus.
Vær opmærksom på, at du selv skal afklare med hensyn til ophavsret og copyright til de valgte billeder! Herunder afklaring med CopyDan. Billeder skal være sendt som TIFF eller JPEG. Vi modtager ikke lavopløselige filtyper såsom PNG eller GIF!
Sørg gerne for at målene på billedet er mere end 1500 px på hver led. Det er en fordel hvis scannede billeder/illustrationer er på over 600 ppi!

Noder sendes enten som TIFF-fil eller som en PDF. Opløsningen SKAL være mere end 600 dpi/ppi – da det ellers kan være svært at tyde noderne i den trykte tekst.

Indsendes noder, der er skrevet i hånden, skal du være opmærksom på, at opløsningen skal være mere end 1200 dpi/ppi. Her gælder samme regler mht. ophavsret og copyright som ved billeder.

Det anbefales, at man bruger et nodeprogram (f. eks. MuseScore 2) til produktion/levering af noder! I så fald skal der afleveres en PDF- og en EPS-fil (*.pdf / *.eps).

Publikationssprog: Dansk, norsk(bokmål/nynorsk) og svensk, samt engelsk og tysk.

Minibiografi anbringes i manuskriptet før bibliografi/noter. Biografien må MAX. fylde to-tre sætninger, og ikke indeholde udvidet CV.

Bibliografi
Til sidst i artiklen anbringes en fuldstændig bibliografi over citerede værker. Bibliografien inddeles i primære kilder (salmebøger, koralbøger og historiske kilder som f.eks. Luthers værker) og sekundære kilder (monografier, antologier og artikler). Bibliografien stilles i alfabetisk og kronologisk orden.

Primære kilder
Angives med fornavn og efternavn komma titel i kursiv komma første udgivelsesår (hvis muligt). Dernæst angives også hvilken tekstudgave, der er benyttet, undtaget tilfælde, hvor f.eks. førsteudgaver eller manuskripter er anvendt:

Hans Thomissøn, Den danske Psalmebog met mange christelige Psalmer / ordentlig tilsammenset,
formeret oc forbedret aff Hans Thomissøn
, 1569. Udgave: 3. faksimileudgave, med efterskrift af
Erik Dal, Samfundet Dansk Kirkesang, Herning: Poul Kristensen, 1997.

Martin Luther, Deudsche Messe und ordnung Gottis diensts, 1526. Udgave: WA19 (Martin Luthers
Werke, Schriften, bind 19, Weimarer Ausgabe, 1897).

Sekundære kilder
Monografier

Laub, Thomas 1920, Musik og Kirke, Gyldendal, København.

Ved to eller flere forfattere skrives fornavn med initial og punktum, f.eks. S.Å. Selander & K.-J. Hansson

Kapitel i antologi

Nisser, Per Olof 2008, ”Använding av Luthers psalmer i Svenska kyrkan 1937 och 1986”, i: S.Å.
Selander & K.-J. Hansson (red.), Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv, Arcus Förlag,
Lund, s. 386-399.

Artikel i tidsskrifter

Holter, Stig Wernø 2014, ”’Exempler meget her formaar’. En undersøkelse av historiske personer i
tre norske salmebøker”, i: Hymnologi. Nordisk Tidsskrift, 43. årgang, 3-4, Salmehistorisk Selskab og
Nordhymn, s. 93-109.

Leksikonartikler
Anføres direkte i slutnoten:

”Tidebønner”, i: P. Ryom, Kirkemusikleksikon, Christian Ejlers’ Forlag, København, 2003.

Web:
Anføres direkte i slutnoten. Brug stabil URL og dato for tilgang.

Hülk, Walburga, “Machaut, Guillaume de.” Religion Past and Present. Brill Online, 2015,
http://referenceworks.brillonline.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/entries/religion-past-andpresent/machaut-guillaume-de-SIM_09131,
(18. marts 2015)

Fonogrammer:
Angives separat efter sekundære kilder med overskriften Fonogrammer. Kunstner, titel, forlag, årstal.

Bine Bryndorf: Dietrich Buxtehude. Orgelværker vol. 1, DaCapo 2003.

For alle typer kilder gælder, at hvis samme forfatter har udgivet mere end én titel samme år, så skriver man årstal + a, b, c.

Referencer
Referencer til primær og sekundær litteratur indsættes som slutnoter; dvs. at fodnoter skal konverteres til
slutnoter, og at henvisninger i brødteksten ikke må benyttes.

Referencer til primære kilder angives i slutnoterne med efternavn komma forkortet titel komma sidetal
eller paragraf:

Luther, Deudsche Messe, 2.4

Ved gentagne henvisninger til samme primære kilde, f.eks. Norsk Salmebok 2013, kan man vælge en
forkortelse som f.eks. N13. Første gang kilden citeres, angiver man i noten, at forkortelsen anvendes i
resten af henvisningerne:

Norsk Salmebok 2013, 107

(herefter N13).

Luther, Deudsche Messe

(herefter DM).

Henvisninger til sekundære kilder følger Harvard-stilen, dvs. efternavn årstal komma sidetal, f.eks.:

Holter 2014, 100.

Nisser 2008, 386.

Ved henvisning til samme side i den efterfølgende note skrives: ibid.
Ved henvisning til en anden side i samme sekundære kilde skrives: ibid., 208.